دانلود کتاب التحف الجوهریه

20000 تومان – خرید

این کتاب یکی ازمعروفترین کپرطرفدارترین کتابهای عربی                         است ودارای تعویذات وطلسمات واحراز بسیارقوی ومجرب                   میباشد این کتاب به زبان عربی میباشدونوشته استاد                              محمودنسارمیباشد درهنگام استفاده ازاین کتاب احتیاط کرده و             بدون اذن استاد عمل نکنید قسمتی ازمطالب کتاب عبارت است از:

.جلب واخبار

.استخدامات واستحضارات

.قسم سیدملک طارش

.استخدام سیدعبدالکریم

.باب محبت وتهیج

.الفت بین زوجین

.باب سرالمصون

.ارسال هاتف

.ارسال عظیم فعل

.ابطال طلسم کنوز

.باب حل مقعود

.باب حل حلول

.باب چشم بدونظرکردن

.اسماءمکتوب درقلب شمس

.اصراف جمیع احضارات

.قسم حضرت عزرائیل

.باب جلب علوی وسفلی

.باب اسم اعظم

.باب کشیدن منادل

.باب ذکرانواع جلب

.خواص خاتم مثلث شیخ غزالی

.باب علم سیمیا

.باب ترس ووحشت

.دعوت درالنضید

.فرقه وجدایی

.باب دعوت طلاسم

.باب قسم نور

.دعوت ایت الکرسی

.پاک شدن ذات نفسانی

دعوت طنطائیل

.هلاک ظالم

.زبانبند

.دعوت طلاسم واسرار

.دعوت نور

.دعوت القیظ

.قسم السید طحیطمغیلیال

.طلسم ایت الکرسی

.احضارخادم نام مبارک مجیر

.قهرسفلی وعلوی

.قسم المدهش

.دعوت اسماء سیدعزرائل

.باب عقدالحدید

.احضارسرموط التمساح

.عقد حدید

.فواید ذکر جلاله

.منع عمارمکان

.دعوت الطائیه

.دعوت فاتحه احمدبن زروق

.هلاک دشمن

.اسماء قضاء

.احضارجن

.فوایدسوره یاسین

.احضارحکیم فقطش

.باب جلب حضره

.عقدنوم

.دعوت ایت الکرسی

.دعوت اسدالغضوب

.باب سورمنجیات

.سورمهلکات

.سورمنقذات

.باب طرد اجنه وشیاطین

.قسم سیدلوک

.تبدیل کاغذ

.افعال اسماء شریفه

.اسماءقسطنیه

.محبت بسیارمجرب

.خاتم سرالسر

.خاتم نبوت

.خاتم ابی بیلص

.خاتم خوارزمی

.باب اسرارحروف

.علم اسماء

.دعوت تهاطیل

.بخورخیر

.باب سرعت اجابت

.دعوت ملک صهیون

.قسم سیدکهیال

.باب اخراج دفینه

.وبسیاری مطالب دیگر……

 

۲۰۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply