دانلود کتاب بلاد جن

20000 تومان – خرید

این کتاب میتوان گفت یکی ازقدیمی ترین وبهترین ومجربترین  کتاب علوم غریبه وادعیه نویسی میباشد بنده خودبارها ازطلسمات این کتاب استفاده نموده ونتیجه مطلوب راگرفتم  . برای نوشتن ادعیه وبرای دعانویسی داشتن این کتاب ضروری است . نسخه ای که مادراختیاداریم نسخه کامل این کتاب است که دراین فروشگاه دراختیارعزیزان               گذاشته شده .این کتاب شامل :

.شرح دعای عظیم الشان با فوایدفراوان

.باب بیماری کودکان

.باب گل خوردن کوکان

باب چشم زخم

باب ابطال سحروجادو

.درشرح طریق حساب نمودن ابجد

.چگونگی مشخص کردن طالع افراد

.درشرح بیماری های متعلق به هربرج ومدت زمان بیماری

.مشخص نمودن زمان مرگ افراددرهربرج۱صص

.درباب طالع نامه کامل ۱۲برجص

.باب طالع حمل

.باب طالع ثور

.باب طالع جوزا

.بتب طالع سرطان

باب طالع اسد

.باب طالع سنبله

.باب طالع میزان

.باب طالع عقرب

.باب طالع قوس

.باب طالع جدی

.باب طالع دلو

.باب طالع حوت

.باب دفع نزله

.صلح میان زن وشوهر

.اگرزنی دشوار زایمان کند

.اگرمردبسته بخواهدگشاده شود

.باب دفع جن وشیاطین

.اگرکسی خواهدمردم اورانبینند

.اگرشوهری بدخو باشدوزن ازدستش درمانده شد

.اگرمالی رادزدبرده وخواهی دزدراپیداکنی

.باب دفع ال

.باب سنگینی گوش

.اگرکودکی خاک میخورد

.اگرکسی راجن گرفته وبیهوش شده

.ایمن شدن درسفر

.باب بنده گریخته یاشخص غلئب

.عزیزشدن نزدخلایق

.دفع تب ولرز

.دفع جن وشیطان مجرب

.اگرکسی زبانش گرفته

.باب ال بندی

.زبانبندخلایف

.باب زنان نازا

.باب درچشم

.جهت بسته شدن حیض زنان

.باب چله بری زنان

.برای زنی که دیوانه شده

.باب فتح رجال

.برای خالی نبودن کیسه

.باب گشودن مردان

.اگرطفلی درخواب ادرارکند

.محبت خلایق

.اگرکسی دردست ظالمی گرفتارشده

.مهرسلیمان برای بستن زبان بدگویان

.طلسم رزق وروزی قوی

.اگرخواهی کسی راازراه دوراوری

.برای رواشدن حاجات

.اگرکسی فرزندش نماند

.اگرطفلی راه نرود

.برای سوزاندن جن

.اگرکسی خواهددختری رابه نکاح خوددراورد

.باب پیداکردن دزد

.باب زبانبند قوی

. باب محبت میان دونفر

. محبت میان زن وشوهرکه لیلی ومجنون شوند

‌اگرکسی به صرع دچارشد

.باب احضاراجنه

.اگرکسی را خواهی ازمکان خودبلندکنی

.باب اواره کردن دشمن

.اگرخواهی بدانی مردزودتربمیردیازن

.باب جدایی زن ومرد در۳روز

.باب حاضرکردن غایب

.وبسیاری مطالب دیگر…….

.

 

 

۲۰۰۰۰ تومان – خرید

One Response

  1. نودی خرداد ۲۴, ۱۳۹۸

Leave a Reply