دانلود کتاب دعوت ملکوتیه وسیف

20000 تومان – خرید

کتابی بسیارقدیمی وارزشمندبازبان عربی که درادعیه نویسی  

میتواندبسیادمفیدباشد باتوجه به طلسمات بسیارپرقدرت و

اثربخشی که درخوددارد.این کتاب شامل:

.دعایی بسیارعظیم الشان برای تمام روزهای هفته

.شرح قلم القلفطیری

.شرح قلم رومی

.شرح قلم سریانی

.شرح قلم یونانی

.شرح قلم هندی

.شرح قلم عبرانی

.شرح قلم روحانی

.باب حل معقود

.باب محبت شدید

.باب عداوت ودشمتی

فالنامه پیامبران

.باب اعمال عجیبه

.پیداکردن دزد

.محبت میان زن وشوهر

. امدن غایب وگمشده

.درمان بیماریها

.عقد لسان قوی

.باب چشم زخم

. باب طلاق وجدایی

. باب عقدنوم

.جدایی وطلاق

.باب ساعات نوشتن ادعیه درایام هفته

.باب حافظه ویادگیری

.باب دفع ودورکردن اجنه

.باب سوزاندن عارض

.باب درامان بودن ازمکروحیله

وبسیاری مطالب دیگر…….

 

 

 

 

 

۲۰۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply