دانلود کتاب معرفت بروج وطوالع ابومشعرفلکی

30000 تومان – خرید

این کتاب کتابی بسیارکمیاب وباارزش میباشد که نوشته منجم                 بزرگ ابومشعرفلکی میباشد که درباره خواص هربرج وطالع هر               انسان وستاره های انها بحث میکند.این کتاب شامل :

.باب برج حمل وطالع مریخ

.بهترین زمان برای هربرج درانجام دادن دعا

.باب برج ثور

.باب برج جوزا

.باب برج سرطان

.باب برج اسد

.باب برج سنبله

.باب برج میزان

.باب برج عقرب

.باب برج قوس

.باب برج جدی

.باب برج دلو

.باب برج حوت

  • .وبسیاری مطالب دیگرواطلاعات کامل درباب هربرج

 

 

۳۰۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply