دانلود کتاب کنزالحسینی (روح عملیات کانچور)

20000 تومان – خرید

این کتاب نوشته استادسیدتنویرحسین شاه میباشد کتابی شناخته            شده ومجرب که هیچ شکی ونادرستی درمطالب این کتاب نیست             این کتاب انواع سحرهارابه نمایش گذاشته وانواع جادورا شما         قدرت طلسم راباطلسمات این کتاب مشاهده میکنیداین کتاب به زبان اردواست .وقسمتی ازمطالب این کتاب شامل:

.باب سحراسودیاکالاجادو

.باب گایمتری منتر

.باب سابرمنتر

.باب منترجاپ

.باب حروف حجی

.باب حروف ابجد

.حروف طبایع چهارگانه

.باب جهات حروف

.طریقه زکات تعویذات

.باب وقف طبیعی

.باب اعدادمطروحه

.باب تشریح ساعات شبانه روز

.باب موکلین حروف

.باب فوایدکواکب هفت گانه

.سوگندموکلان هفته

.باب اسماء ربانی

.باب اسماءجلالی

.باب اسماءجمالی

.طریقه احضارجن

.تسخیرارواح خبیثه

.تسخیرشیاطین

.باب سحرعلوی

.باب جادوی سامری

.باب سحرسفلی

.باب تسخیرارواح

.باب حفظ برابربلاها

.باب حفظ برابرام الصبیان وبلاهای مهلک

.باب نظربد

.باب محبت وتهیج

.بابتفریق وجدایی

.باب رزق وروزی

.باب زبانبند

.باب درمان انواع بیماری

.باب ابطال سحر

.باب دفع هرگونه بلا

.دفع اسیب جنات

.فتیله برای مریض

.فتیله برای سوزاندن جن موذی

.فتیله برای نظربد

.عملیات موردپسندبزرگان دین

.خواص سوره فیل

.خواص سوره یاسین

.خواص ایات وسورقران کریم

.وبسیاری مطالب دیگر

۲۰۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply